Aviso legal e Política de Privacidade

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, informámoslle de que GALICIA  COMUNICACION  GYC  S. L. con domicilio en Rúa Olmos 12, 1º  B , 15003 – A Coruña 15003 España e  CIF  B15232960 é titular deste sitio web.
FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS
A nosa empresa de conformidade co establecido na Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal e Regulamento UE 2016/679, no caso de que nos envíe algún correo electrónico á dirección indicada na mesma, ou encha algún formulario de recollida de datos, informámoslle de que os datos de carácter persoal que nos proporcione, serán rexistrados no ficheiro do que é responsable GALICIA  COMUNICACION  GYC  S. L., coa finalidade de xestionar a súa consulta, ofrecerlle os nosos produtos e servizos, manter unha relación comercial, así como para o envío por calquera medio, mesmo por correo electrónico ou outros medios de comunicación electrónica equivalentes, informacións publicitarias ou promocionais sobre os produtos ou servizos da Empresa, solicitando previamente o seu consentimento.
GALICIA  COMUNICACION  GYC  S. L. declara adoptar todas as medidas de seguridade necesarias e adecuadas ao establecido no Regulamento UE 2016/679 e o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance coa intención de evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado ou roubo dos datos que  Vd. facilite
PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS PERSOAIS
Os datos conservaranse por un período de tempo que non excederá do prazo necesario para os fins para os que devanditos datos foron recollidos.
Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante o prazo que marque a Lei, mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, mentres que se manteña a relación contractual, mentres non se solicite a súa supresión polo interesado e non deban eliminarse por ser necesarios para o cumprimento dunha obrigación legal ou para a formulación, exercicio e defensa de reclamacións. Suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a  seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.
Se o Usuario revoga o seu consentimento ou exercita os dereitos de cancelación ou supresión, os seus datos persoais conservaranse bloqueados a disposición da Administración de Xustiza durante os prazos establecidos legalmente para atender ás posibles responsabilidades nadas do tratamento dos mesmos. Posteriormente suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a  seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.
LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS
GALICIA  COMUNICACION  GYC  S. L. atópase lexitimada para levar a cabo o tratamento dos datos persoais en base a que:
– O cliente achegou os seus datos persoais para relacións precontractuales ou
– O Usuario ou cliente prestou o seu consentimento informado para o envío de comunicacións comerciais, para a instalación de sistemas de seguimento que informan sobre hábitos de navegación segundo a Política de Cookies, ou para o envío de información requirida a través de formularios.
– Existen obrigacións legais que requiren do tratamento dos datos persoais, de acordo cos servizos
CESIÓNS E DESTINATARIOS DOS DATOS PERSOAIS
Todas as cesións que a continuación se indican resultan necesarias para o cumprimento das finalidades anteriormente sinaladas, ou ben levan a cabo en cumprimento dunha obrigación legal. Os datos persoais poderán ser cedidos ás Administracións Públicas e a Administración dos provedores de servizos informáticos, mesmo servizos de “computación na nube”.
DEREITOS DOS INTERESADOS
Os Usuarios / clientes poden exercitar ante GALICIA  COMUNICACION  GYC  S. L os dereitos de acceso, rectificación ou supresión, limitación do seu tratamento, oposición,  portabilidad, e a opoñerse a decisións individuais automatizadas. Así mesmo, poderán revogar o seu consentimento no caso de que o outorgaran para algunha finalidade específica, podendo modificar as súas preferencias en todo momento. Poderán exercitarse a través do correo electrónico info@galiciacomuniocacion.com, ou á seguinte dirección: Rúa Olmos 12, 1º  B , 15003 – A Coruña 15003 España. Infórmase ao Usuario que pode dirixir calquera tipo de reclamación en materia de protección de datos persoais á Axencia Española de Protección de Datos www.agpd.es, Autoridade de Control do Estado Español.
DATOS DE MENORES
A nosa empresa non solicitará nin tratará datos persoais de menores de 16 anos, sen dar pleno cumprimento aos requisitos establecidos na normativa aplicable de protección de datos e o Regulamento UE 679/2016.
O tratamento dos datos persoais dun neno considerarase lícito cando teña como mínimo 16 anos. Se o neno é menor de 16 anos, tal tratamento unicamente considerarase lícito se o consentimento deuno ou autorizou o titular da patria potestade ou tutela sobre o neno, e só na medida en que se deu ou autorizou.
DATOS PERSOAIS DE TERCEIROS
No caso de que os datos persoais achegados pertencesen a un terceiro, o Usuario garante que informou ao devandito terceiro desta Política de Privacidade e obtivo a súa autorización para facilitar os seus datos a GALICIA  COMUNICACION  GYC  S. L coas finalidades sinaladas. Igualmente garante que os datos achegados son exactos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación.
CONTIDOS
Todos os contidos incluídos na Páxina Web e en particular as marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconas, software ou calquera outros signos susceptibles de utilización industrial e comercial están protexidos por dereitos de propiedade industrial e intelectual de GALICIA  COMUNICACION  GYC  S. L Queda por tanto prohibida calquera utilización, e/ou reprodución dos mesmos sen consentimento expreso da Empresa.
GALICIA  COMUNICACION  GYC  S. L non será responsable da infracción dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de terceiros que puidesen derivarse da inclusión na Páxina Web de marcas, nomes comerciais, deseños industriais, patentes, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconas ou software pertencentes a terceiros que declarasen ser titulares dos mesmos ao incluílos na Páxina Web. O Usuario obrígase a usar os contidos da Páxina Web de forma  diligente, correcta e lícita e comprométese a absterse de:
1.- Utilizar os contidos con fins ou efectos contrarios á lei, á moral e aos bos costumes ou á orde pública.
2.- Reproducir, copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa correspondente autorización do seu titular.
3.- Utilizar os contidos da Páxina Web para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidos a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como a absterse de comercializar ou divulgar de calquera modo dita información.
En caso de conflito de calquera índole, ambas as partes tentarán chegar a un acordo pacífico. Non sendo posible, os Tribunais da Coruña terán a competencia para coñecer o caso, non sendo posible acudir a outro foro para exercitar a acción.
OS USUARIOS QUE NON ESTEAN DE ACORDO CON ESTA POLÍTICA NON DEBEN INTRODUCIR NINGÚN DATO A TRAVÉS DESTE SITIO WEB, NIN ACCEDER AO CONTIDO DESTA WEB.